วิสัยทัศน์
เราจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก
ในอุตสาหกรรมน้ำตาล
และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหาร
จัดการอย่างบูรณาการ
เพื่อสร้างคุณค่า
สร้างอนาคตให้กับสังคม
พันธกิจ

ปรัชญา

เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ กลุ่มมิตรผล ดำเนินกิจการบนเส้นทางธุรกิจ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเคียงคู่วิถีชีวิตคนไทยภายใต้ปรัชญาการ
ดำเนินงาน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ที่มิตรผล เราทุกคน มุ่งผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานสูงแก่ผู้บริโภค ด้วยการดำเนินงานอย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายของการผลิตและส่งมอบถึงมือลูกค้า

เชื่อในคุณค่าของคน

ที่มิตรผล เราทุกคน เชื่อว่า คนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มีความรอบรู้ในงานที่ทำอีกทั้งยังสามารถ นำความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม

ที่มิตรผล เราทุกคน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจ สอบได้ด้วยพันธะสัญญาที่จะมอบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชาวไร่อ้อยผู้ค้าร่วม ลูกค้าหรือผู้บริโภค

รับผิดชอบต่อสังคม

ที่มิตรผล เราทุกคน พัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อในการ ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งผลิตสินค้าคุณภาพ
มาตรฐานสูงแก่ผู้บริโภค ด้วยการ
ดำเนินงานอย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น
จนถึงกระบวนการสุดท้ายของการผลิตและ
ส่งมอบถึงมือลูกค้า

เชื่อในคุณค่าของคน

ที่มิตรผล เราทุกคน เชื่อว่า คนเป็น
ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร
จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ทุกคนให้มีความรอบรู้ในงานที่ทำ
อีกทั้งยังสามารถนำความ ประสบการณ์
และความชำนาญงานที่แตกต่างกันของ
แต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
เพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม

ที่มิตรผล เราทุกคน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ
อย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
ด้วยพันธสัญญาที่จะมอบประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็น
พนักงาน ชาวไร่อ้อยผู้ค้าร่วม ลูกค้าหรือผู้บริโภค

รับผิดชอบต่อสังคม

ที่มิตรผล เราทุกคน พัฒนาธุรกิจควบ
คู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
เพราะเชื่อในการ "ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ"
ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

2489

2499

2526

2533

2536

2538

2540

2545

2548

2549

2550

2552

2553

2554

2555

2557

2558

2558

2559

2560

พ.ศ. 2489

น้ำตาลมิตรผล ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อมเข้มข้น ส่งขายให้โรงงานน้ำตาลผลิตน้ำตาลทราย

พ.ศ. 2499

น้ำตาลมิตรผลก้าวสู่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมโรงงาน ที่สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เองเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2526

ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. 2533

ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผล อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และก่อตั้งธุรกิจปาร์ติเกิลบอร์ดขึ้นเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2536

เริ่มต้นขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาลสู่มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบัน มีโรงงานน้ำตาลทั้งหมด 7 แห่ง

พ.ศ. 2538

ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2540

ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

พ.ศ. 2545

ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งแรก ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และแห่งที่ 2 ที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. 2548

ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอลแห่งแรก มิตรผล ไบโอฟูเอล ที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. 2549

ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล แห่งที่ 2 ที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

พ.ศ. 2550

ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอล แห่งที่ 3 ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โครงการร่วมทุนกับบริษัท ผาแดง อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2552

ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2553

ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เมืองฝูหนาน

พ.ศ. 2554

ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยแห่งแรกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลอีกแห่งที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

พ.ศ. 2555

ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาลสู่รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

พ.ศ. 2557

ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยแห่งที่ 2 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ก่อตั้งโรงงานรีไฟน์เนอรี่ระบบอัตโนมัติ อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2558

ก่อตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยผสมคุณภาพสูงร่วมกับบริษัท ศักดิ์สยาม จำกัด ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

พ.ศ. 2558

ก่อตั้งโรงงานผลิตยีสต์สำหรับอาหารสัตว์ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. 2559

ก่อตั้ง MPESCO ที่ปรึกษาด้านการออกแบบติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar farm)

พ.ศ. 2560

ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์ ที่ผลิตไฟฟ้าจากไม้ยางพาราเป็นโรงแรกของกลุ่มมิตรผล ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พ.ศ. 2489 น้ำตาลมิตรผล ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อมเข้มข้น ส่งขายให้โรงงานน้ำตาลผลิตน้ำตาลทราย
พ.ศ. 2499 น้ำตาลมิตรผลก้าวสู่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมโรงงาน ที่สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เองเป็นครั้งแรก
พ.ศ. 2526 ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. 2533 ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผล อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และก่อตั้งธุรกิจปาร์ติเกิลบอร์ดขึ้นเป็นครั้งแรก
พ.ศ. 2536 เริ่มต้นขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาลสู่มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบัน มีโรงงานน้ำตาลทั้งหมด 7 แห่ง
พ.ศ. 2538 ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2540 ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2545 ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งแรก ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และแห่งที่ 2 ที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. 2548 ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอลแห่งแรก มิตรผล ไบโอฟูเอล ที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. 2549 ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล แห่งที่ 2 ที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2550 ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอล แห่งที่ 3 ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โครงการร่วมทุนกับบริษัท ผาแดง อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552 ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2553 ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เมืองฝูหนาน
พ.ศ. 2554 ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยแห่งแรกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลอีกแห่งที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2555 ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาลสู่รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ. 2557 ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยแห่งที่ 2 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ก่อตั้งโรงงานรีไฟน์เนอรี่ระบบอัตโนมัติ อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2558

ก่อตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยผสมคุณภาพสูงร่วมกับบริษัท ศักดิ์สยาม จำกัด ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

พ.ศ. 2558

ก่อตั้งโรงงานผลิตยีสต์สำหรับอาหารสัตว์ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. 2559

ก่อตั้ง MPESCO ที่ปรึกษาด้านการออกแบบติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar farm)

พ.ศ. 2560

ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์ ที่ผลิตไฟฟ้าจากไม้ยางพาราเป็นโรงแรกของกลุ่มมิตรผล ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่มมิตรผล
1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
2. นายสุนทร ว่องกุศลกิจ
3. นายกมล ว่องกุศลกิจ
4. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
5. นายเกริกไกร จีระแพทย์
6. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
7. นายทวีวัฒน์ ทวีปิยมาภรณ์
8. รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต
9. รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์
10. พ.ญ.ลักษมี ว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
11. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

12. นายชูศักดิ์ ว่องกุศลกิจ

13. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

14. นายอรรถพล ว่องกุศลกิจ
15. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
กลุ่มธุรกิจประเทศจีน
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจพลังงาน
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการและที่ปรึกษา
กลุ่มมิตรผล

1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
2. นายกมล ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
3. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
4. รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต กรรมการ
5. รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ กรรมการ
6. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมการ
7. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

8. นายสุนทร ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
9. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
10. นายเกริกไกร จีระแพทย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
11. นายทวีวัฒน์ ทวีปิยมาภรณ์ กรรมการ
12. พ.ญ.ลักษมี ว่องกุศลกิจ กรรมการ
13. นายชูศักดิ์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
14. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
15. นายอรรถพล ว่องกุศลกิจ กรรมการ

คุณภาพและรางวัลเกียรติยศนอกจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นทางเลือกแก่ลูกค้าแล้ว กลุ่มมิตรผล ยังใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าทุกผลผลิตภายใต้ตราสินค้า “มิตรผล” เปี่ยมด้วยคุณค่าและมากด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล โรงงานน้ำตาลของมิตรผล ถือเป็นโรงงานน้ำตาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพตามระบบ ISO 9002:1994 และยังคงได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มาตรฐานการจัดการ
มาตรฐานการรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ
ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 50001 ระบบการจัดการด้านพลังงาน
ISO 22000 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร
GMP & HACCP ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ
FSSC 22000 ระบบรับรองความปลอดภัยของอาหาร
OHSAS 18001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ISO/IEC 17025 การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
มรท. 8001 ระบบมาตรฐานแรงงานไทย
มอก. 999 การรับรองมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
รางวัลเกียรติยศจากในประเทศ
รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ปีพ.ศ. 2558-2559
รางวัล CSR Continuous Awards ปีพ.ศ. 2555-2559
รางวัล ICT ทำดีเพื่อสังคม ปีพ.ศ. 2555
รางวัลอ้อยรักษ์โลก ปีพ.ศ. 2555-2559
รางวัลโรงงานน้ำตาลชั้นดี ปีพ.ศ. 2554 - 2559
รางวัล EIA Monitoring Awards 2011 (ประเภทดีเด่น)
Thailand Energy Award 2011-2016
รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ปีพ.ศ. 2554
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทโลจีสติกส์ ปีพ.ศ. 2554

HIGH STANDARD QUALITY Apart from our dedication to initiate new product of choice for our customers, Mitr Phol Grouphas

ISO 14001 : Environmental Management System
ISO 50001 : Energy Management System
ISO 22000 : Food Safety Management System
GMP & HACCP : Good Manufacturing Practice
FSSC 22000 : Food Safety System Certif ification
OHSAS 18001 : Occupational Health and Safety
Management Systema
ISO/IEC 17025 : Standard Used by Testing and
Calibration Laboratories
TLS 8001 : Thai Labor Standard
TLS 9999 : Thailand Industrial Standards Certif ication