ตำแหน่งงานว่างร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมิตรผล


ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

วันที่ประกาศ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ

โรงงานน้ำตาลมิตรภููเวียง จังหวัดขอนแก่น

19-01-2022

Logo
§ตรวจสอบและเสนอแนะ เพื่อให้การสนับสนุนนายจ้าง และ พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย
§จัดทำงบประมาณ แผนงานโครงการ และ กิจกรรม ตามมาตรฐานความปลอดภัย
§จัดทำเอกสารตามระบบ พร้อมฝึกสอน อบรมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

โรงงานน้ำตาลมิตรภููเวียง จังหวัดขอนแก่น

19-01-2022

Logo
§ให้บริการและช่วยเหลือชาวไร่ในการปลูกอ้อย
§เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  นโยบาย กลยุทธ์และวิธีปฏิบัติในการจัดหาอ้อยจากบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบมีความเป็นผู้นำ
§จัดทำแผนงานและดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

นักบัญชี

โรงงานน้ำตาลมิตรภููเวียง จังหวัดขอนแก่น

19-01-2022

Logo
§ดูแลและจัดทำงบประมาณลงทุนซ่อมแซม
§จัดทำต้นทุนการผลิต และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
§งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่ผลิต PGPR

โรงงานน้ำตาลมิตรภููเวียง จังหวัดขอนแก่น

19-01-2022

Logo
§วิเคราะห์ และ ควบคุมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ PGPR ให้ได้ปริมาณตามเป้าหมาย และ คุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด และมีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด
§จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบรายงาน เพื่อจัดทำรายงานประจำวันต่อผู้บังคัลบัญชา
§ตรวจรับ และวิเคราะห์คุณภาพ ของวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต
§ควบคุมการรับเข้าสต็อก ตัดเบิกจ่ายวัตถุดิบ ดำเนินการออกใบสั่งซื้อ (PR)
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค(เครื่องมือควบคุม)

โรงงานน้ำตาลมิตรภููเวียง จังหวัดขอนแก่น

19-01-2022

Logo
ดำเนินการประสานงาน ติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำตาล, เอทานอล และการผลิตไอน้ำ-ไฟฟ้าในกลุ่มมิตรผล
ออกแบบ แนะนำการใช้งานระบบควบคุมเครื่องจักร เสนอแนวทางการใช้งาน การปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบควบคุมเครื่องจักรด้วยโปรแกรม DCS, PLC-Scada, HMI ระบบควบคุมอัตโนมัติอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์ควบคุม-วัดคุม Sensor ต่างๆ ที่ใช้งานในกระบวนการผลิต
มาตรฐานการติดตั้งใช้งานระบบควบคุม อุปกรณ์เครื่องมือควบคุม-วัดคุม เพื่อใช้งานในกระบวนการผลิต
มาตรฐานการทวนสอบ-สอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือควบคุมเพื่อการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่หม้อปั่น (CCR) (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว)

โรงงาน้ำตาลมิตรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

18-01-2022

Logo

•เสนอและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานและปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
•ติตตามและครบคุมคุณภาพการผลิตน้ำตาล รวมทั้งปัจจัยในกระบวนการผลิต
•การจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอ
• การควบคุม Loss In Final Molasses
• การควบคุมการใช้พลักงาน ไอน้ำ

คุณสมบัติ

วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

Finance & Accounting Manager

Hat Yai (Songkhla)

13-01-2022

Logo

About the company and the role:
The Wood Substitute Business Group is one of main business units of Mitr Phol Group. It operates under the name of Panel Plus Co Ltd, a leading company producing particle board, medium density fiber board (MDF) and melamine faced panels which are substituted materials for natural wood by using high technology and professional management. The company is a well-recognized wood replacement manufactures in Asia serving the needs of both domestic and export markets (Company's website). 

We're looking for a professional Finance & Accounting Manager, to be based in our Hat Yai plant. The person is responsible for directing, overseeing, managing financial and admins tasks at plant.

Responsibilities:

 • Plan, design, and manage finance & accounting operations, ensuring compliance to accounting standard.
 • Control, monitor, and manage the preparation of plant's financial planning, budgeting, controlling, financial analysis, and reporting.
 • Control, monitor, and oversee manufacturing and operational cost to ensure efficiency and efficacy.
 • Manage the operation of plant administration function.
 • Strengthen relationship with surrounding communities, officials, clients.
 • Ensure compliance and adherence to operational standard and ISOs.

Qualifications:

 • At least a bachelor degree in accounting, or finance.
 • Solid experience in finance and accounting function in manufacturing setting (BOI preferred).
 • At least 5 years of experience in managerial position.
 • Strong leadership, managerial, negotiation, and convincing skills.
 • Business fluency in English.
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

Sale Manager (Health & Beauty Category)

สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)

13-01-2022

Logo

Job Description

As a pioneer Sale Manager of a newly set up team, you will held accountable of the follow: 

 • Lead and create strategic sales plan by channel, including robust new business development.
 • Create annual business plan, Sales plan , sales budgets, and expense budgets to achieve agreed
 • growth (sell-in, sell-out, stock in trade etc.)
 • Drive profitability of the accounts P&L and follow up on ROI/Revenue growth management and gross margin.
 • Coordinate closely with Distributor sales teams (/or own sales team) as well as collaborating with the technical area as necessary to accelerate and drive profitable growth through solutions selling to targeted accounts.
 • Ensure commercial objectives and KPIs are clearly set for the sales team and monitored on a monthly basis.
 • Monitor the competition to better understand issues and threats and develop plans to eliminate barriers.
 • Negotiate distributor/customer contracts and value packages to insure an acceptable return on company resources invested.
 • Actively engage with Distributors Development Manager to explore different distribution model to optimize the cost and maximize the sustainable sales growth opportunity and profit.
 • Ensure adherence of the responsible sales team to all Company principles and policies including Trade Spending, Trade Terms, Safety and local regulations
 • Manage & strengthen the business partnership with Distributors. Ensure Distributors’ operations are efficient and effective i.e., warehouse & inventory management, logistics, sales effectiveness and productivity.

Qualifications:

 • Bachelor/Master's degree in Business Administration or related field
 • Minimal 5 years experience in managerial level from FMCG sector in sale function.
 • Prefer candidates with experienced handling beauty store, chained drugstore accounts, or modern trade.
 • Good analytical skills and able to identify business opportunities.
 • Business fluency in English.
 • Able to work up-country occasionally.
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

Reporting & Consolidation Manager

สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)

13-01-2022

Logo

Job Description

Mitr Phol Group is a large and rapidly growing group of companies. We're a regional company with focus not only on sugar business, but also energy, bio-fuel, wood substitute products, and services. As an Accounting Manager - Consolidation, you will report to Director - Corporate Accounting and will be held accountable for the following tasks:
 

 • Manage a team which is in charge of the processing of Mitr Phol consolidated financial statement (approximately 100 companies within the group).
 • Lead and steer the teams responsible for tax planning, accounting system, and accounting standard.
 • Coach and develop capacity of team to be able to perform task effectively.
 • Keep up on new accounting standard, study, summarize any updates among Mitr Phol Group.
 • Keep up on new tax law in order to reduce tax risk exposure.
 • Involve in accounting system development and improve working processes to gain the highest efficiency.


Qualifications

 • Holds at least a bachelor degree in Accounting.
 • Possesses more than 15 years of work experience, with 5 years experience in managerial level.
 • CPA holder is highly desirable.
 • Experience in doing financial consolidation and reporting from large conglomerate is a plus.
 • Business fluency in English (TOEIC 650).
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

ผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)

26-10-2021

Logo

ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐานและคู่มือความปลอดภัยฯ ของพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (วิธีการปฏิบัติงาน) ของกลุ่มมิตรผล
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐานและคู่มืออาชีวอนามัยในกลุ่มมิตรผล
 • ควบคุม แนะนำ และกำกับงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยของสำนักงานใหญ่
 • ประสานงาน สนับสนุนและให้คำปรึกษางานความปลอดภัย อาชีวอนามัย แก่โรงงาน
 • อบรม และฝึกสอนความปลอดภัย และอาชีวนามัย
 • รวบรวมรายงานและวิเคราะห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยประจำเดือน จากโรงงาน เช่น สถิติอุบัติเหตุ ความเสี่ยง การตรวจความปลอดภัยฯ (safety walk through) เป็นต้น
 • ติดตามและเผยแพร่กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยที่ทันสมัยต่อโรงงาน และให้คำปรึกษาในเนื้อหากฎหมายต่อโรงงาน
 • ตรวจสอบการดำเนินการงานความปลอดภัยฯ ของโรงงานในกลุ่มมิตรผล และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก่โรงงาน
 • พัฒนาระบบและวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย (Safety and Health develop & Culture)
 • พัฒนา และสร้างองค์ความรู้งานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของกลุ่มมิตรผลและปฎิบัติตามหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย /สิ่งแวดล้อม หรือเกี่ยวข้อง และเป็น จ.ป. วิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารความปลอดภัยในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 • มีความรู้เรื่อง กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย ระบบการจัดการ ISO14001 และ ISO45001 ในระดับที่ถ่ายทอดได้ และวิศวกรรมความปลอดภัยระดับพื้นฐาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (TOEIC ไม่น้อยกว่ากว่า 450)
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

Export Sales - Pacific & Oceania/ East Asia

HQ Ploenchit

14-09-2021

Logo

Accountabilities:

 • Responsible for sales activities in Pacific Ocean/ East Asia/ SEA and Other Territory
 • Create and maintain good relationships with customers and support their requirement.
 • Conduct market research to study and analyze the needs of the customers to generate new product development initiatives.
 •  Manage and drive company business for execution all the sales plan and marketing campaign.
 •  Achievement of monthly and annual sales targets.
 •  Monthly Marketing report concerned to overall business in Retail and HORECA business and updating for all competitors’ activities in the market.
 •  Develop sales channel in order to cover all the target business areas.
 •  Business plan and Sales forecasts on the responsible market.
 •  Cooperate with the company brand team for responsible in managing, directing, and coordinating with third party local distributors & merchandising teams to achieve KPIs.
 •  Work with the Planning/ Logistics/ CS/ QC, and production team to secure the market share and company’s service level.

  

Job Description

 • Locating and developing new accounts and maintaining existing customer relationship
 • Attend to new and existing customer, including factory visit, product follow up, and customer visit, overseas.
 • Excellent sales forecasting, prospecting, qualification, presentation and selling skills
 • A team player attitude, customer service oriented with strong work ethic and hunter attitude
 • Maintaining up-to-date awareness of competitor's activities
 • Analyze market data and market share to plan out sales strategies
 • Participate in marketing events such as trade shows and etc
 • Handling for the export sales, order processing, payment tracking, on-time delivery management, etc.
 •  Other task as assigned by the Manager.

 

Qualifications:

 • Bachelor's Degree in BA/ Economics or related fields.
 • Age not over 33 years old, male preferred (for safety reason while traveling in remote areas abroad)
 • At least 3 years’ experience in Export Sales, especially in FMCG is preferred.
 • Self-motivated and able to work independently.
 • Strong in interpersonal, negotiation, and communication skills.
 • Possess “can do” & “positive” attitude, a strong determination & commitment to deliver results.
 • Good to have: Having background in export co-sales, or Freight Forwarder will be considered.
 • Excellent command in written and spoken English (TOEIC 750 up).
 • Possess “can do” attitude, entrepreneurial spirit, practical creativity, a strong determination and commitment to deliver results.
 • Available for business travel (2-4 trips per quarter).
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

Future Market Analyst and Trading Coordinator – Indonesia Sugar market

HQ Ploenchit

14-09-2021

Logo

Main Responsibility:

 • Match out the customer hedging position and BMM/ DUS buying position
 • Coordinate and monitor customer records.
 • Report hedging position over all for Indo unit and report Broker position.
 • Co-project between Thai and Indo team 
 • Follow up on action plans and strategies.

Knowledge and professional:

 • Data analytic skill (Excellent in Excel program skill is required)
 • Excellent command in written and spoken English (TOEIC 750 up).
 • Good command in Indonesia language (Bahasa) is optional.
 • Have knowledge in commodity market/ Banking/ Investment is preferable.

Qualifications:

 • Bachelor's Degree in BA/ Finance ,Economics or related fields.
 • Age not over 32 years old, Thai nationality
 • At least 3 years’ experience in Sales-Coordinator or Banking
 • Self-motivated and able to work independently.
 • Strong in interpersonal, negotiation, and communication skills.
 • Possess “can do” & “positive” attitude, a strong determination & commitment to deliver results.
 • Good to have: Having background in export co-sales, or Freight Forwarder will be considered.
 • Possess “can do” attitude, entrepreneurial spirit, practical creativity, a strong determination and commitment to deliver results.

Working area : Near BTS Ploenchit station

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

Warehouse Supervisor/ Asst Manager (5 yrs+ in Planning/ Cost control)*Samutprakarn*

HQ Ploenchit

14-09-2021

Logo

Job Description:

Actively planning and deploying operation resources on daily basis (labor team, equipment, consumables). Closely monitor operation in the assigned shift and promptly adjust operation plan to align with the situation.

Being responsible for daily warehouse performance monitoring and timely resolve operational situations to ensure all warehousing tasks are completed in a timely manner.

Monitoring and controlling operational expenses i.e. staff over-time, warehouse consumable usage, etc.

Conducting regular performance review, ensure all operation KPIs are fully achieved and lead improvement initiative as seen necessary.

Being responsible for team management, human resource development, and operation knowledge training.

Ensuring warehouse housekeeping and workplace safety.

 

Qualifications:

Bachelor’s degree in mechanical engineering or Supply chain management

At least 3-5 years of proven experience in warehouse or supply chain management.

Age 28-38 years old 

Good communication skill/ TOEIC 450++

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

Product Marketing Executive (Health & Wellness business)

สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)

01-09-2021

Logo
 • Key responsibilities:
 1. Plan, execute and evaluate sales & marketing strategy (product concept, pricing, distribution, and other key aspect of the brand) for health & wellness products that align with business strategies
 2. Analyze market trends of health & wellness products which includes market/consumer needs, competitive insights for new product development
 3. Build product awareness and product concept in a meaningful way to attract consumers
 4. Collaborate and develop relationship with physicians, pharmacists, health professionals, FDA and other partners to manage all new initiatives from idea generation to full execution
 5. Collaborate with key cross-functional organization to drive health & wellness business
 6. Conduct market research, identify unsolved problems, and bring new solutions into the product line
 7. Keep up to date with the latest clinical study and research on health & wellness products

 

 • Qualifications
 1. Bachelor’s degree in food/Nutrition/ Pharmaceutical/ Medical science/ or related to food and health & wellness products. Master Degree in Marketing or MBA is an advantage
 2. Minimum 3 years’ experience in health & wellness industry is required.
 3. Minimum 3 years’ experience in product marketing is preferred.
 4. Knowledge of FDA and regulatory framework for Dietary Supplements and health & wellness products
 5. Knowledge of raw material, active and excipient ingredients, formulation, scientific and literature research skills
 6. Experience in product development with contract manufacturers (OEM)
 7. Strong in communication and presentation skills
 8. Strategic growth mindset, resilient, and critical thinking skills necessary – ability to collaborate and build relationships cross-functionally
 9. Ability to uncover and develop market/consumer insights and translate into strategic actions/direction for the business & brand
 10. English proficiency
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

HR Business Partner

สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)

14-07-2021

Logo
 • Being a HR strategic partner with assigned BU, and provide proper people's recommendation to address business needs.
 • Analyze BU's people objectives, challenges, then provide appropriate solutions to close BU's gap.
 • Align HR Group's direction, and cascade into strategic action plan.
 • Collaborate with other HR pillars (Mitr Phol Academy, HR Strategy & Shared Service, TM, TA, OD) to achieve HR objectives.
 • Work closely with management and employees to improve engagement, build morale, increase employee performance, and retention.
 • Identify new HR tools to help improve BU's people performance. 
 • Act as change agent in driving company's cultures.
 • Facilitate implementation of HR systems and policies.
 • Monitor and report on workforce and succession planning.
   

Requirements

 • At least 8 years of work experience in HR function.
 • Excellent interpersonal and stakeholder management skills.
 • High passion, hands-on, result-oriented, resilient, with high integrity.
 • Full understanding of all HR functions (generalist), possess strong knowledge of HR best practices and tools.
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

Programmer - Digital Management

สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)

15-06-2021

Logo

Overall purpose:

 • Responsible for leading and managing the business engagement with operational business units to develop Digital strategies, promote technology innovation and thought leadership, and document business functional requirements
 • To provide best practice business engagement which facilitates a collaborative workplace culture and ensures a highly functioning relationship with both internal business units and external providers

 

Responsibilities:

 • Identify, develop, and in partnership with all business group to deliver digital strategies to support business Plans and business unit aspirations
 • Identify and define in Business and Functional Requirements and solutions documents specific all business requirements in collaboration with VP, managers, clients across Mitr Phol and third-party stakeholders to develop fit-for-purpose solutions
 • Identify and investigate opportunities to utilise and integrate emerging technologies to provide cost effective, innovative solutions that are consistent with emerging digital best practice
 • Maintain understanding of the total operations of Mitr Phol group system in order to identify potential areas for innovative digital solutions
 • Manage stakeholder relationships and provide robust and evidence-based advice about strategic issues to implement reform
 • Establish an effective business and stakeholder management framework within Mitr Phol Group and manage end-to-end business relationship
 • Contribute to broader management decision for improvement and reform, supporting all business group to identify opportunities to integrate digital capabilities and enhance existing service delivery models through the delivery of digitally enabled business outcomes

 

Qualifications and skills required:

 • Minimum Bachelor’s degree in Computer Science, Information Technology, or a related field
 • Master’s degree preferred
 • More than 8 years of IT or Digital Management experience
 • More than 5 years of working in Management level
 • Possess excellent interpersonal skills, with the proven capability to manage, lead and influence stakeholders and customers at a senior level to achieve optimal business outcomes
 • Have excellent organisational skills with experience working in a high volume and demanding professional environment and the ability to prioritise competing demands.
 • Be proficient in budget management, including profit and loss
 • Possess expert level business analysis techniques and documentation
 • Have experience implementing strategic initiatives across an organisation, which includes managing change, improving performance and improving efficiencies
 • Have implemented robust business engagement practices within a large, complex service environment
   
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

Infrastructure Risk Cyber Security

สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)

30-04-2021

Logo

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการ และควบคุมการดำเนินโครงการพัฒนาด้าน Cyber Security & Data Privacy ให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางด้าน Cyber Security รวมถึงสร้างมาตรฐานการปฎิบัติงาน และคู่มือการทำงาน
 • สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ ภายในองค์กรเกี่ยวกับภัยของ Cyber เพื่อลดความเสี่ยง
 • ติดตามข่าวสาร วิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบ และกำหนดแนวทางในการรับมือ
 • จัดทำ Internal PR ภายในองค์กร หรือประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยของ Cyber

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา : ป.ตรี/โท ในสาขา Computer Engineer / Computer Science , Cyber & Information Security หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Cyber Security : 3-7 ปี
 • มีความรู้ทางด้าน IT / Cyber Security / Network Infrastructure / Data Privacy
 • มีทักษะในการจัดการโครงการ ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล และแก้ไขปัญหา ภายใต้ภาวะกดดัน
 • มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนอ ทั้งการเขียน และการพูด
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Word / Excel / Power Point 
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

Programmer (Front End/ Back End)

สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)

27-04-2021

Logo

Programmer (Frontend and Backend)

Overview:

Mitr Phol Group is looking for frontend and backend programmers (2 positions) to support supply chain projects as detailed followed:

 

Backend Programmer (Ruby on Rails)

Qualifications:

• Experienced with ruby on rails and node.js
• Understanding and experience of relational databases (Posgresql etc.)
• Strong knowledge in web technologies including HTML, JavaScript, CSS, jQuery.
• Have a good understanding of MVC architecture is a plus.
• Have a good understanding and experienced with cloud platform (aws, gcp etc.) is a big plus.
• Experienced with Git. Requirements
• 2+ years of experience using node.js, ruby on rails
• 2+ years of experience in relational database and design
• Experience in working with custom application development with complex designs

 

Frontend Programmer (React.js)

Qualifications:

• Experienced in the web markup language (HTML5, CSS3)
• Experienced in Javascript (Node.js, Vue.js)
• Understand CSS pre-processing platforms (SASS)
• Experiences in the following skill are plus: Docker, Nuxt.js, Typescript
• Active learner, have a positive mindset
• Good written and verbal communication and good interpersonal skills.
• 1+ years of experience using modern JavaScript frameworks like Angular or React JS or Vue JS
• 1+ years of experience in creating clean HTML and CSS
• Experience in working with custom application development with complex designs
• English literacy (strong command of the English language is not a requirement but will be considered an advantage.)

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

Brand Manager/ Assistant Brand Manager

สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)

05-06-2020

Logo

Scope:

 • Develop strategic plan of Marketing strategy and activities in order to strengthen brand awareness & equity of assigned product.
 • Perform a range of activities to effectively market assigned products such as conducting market research, overseeing product development and design, setting price, launching new products, overseeing advertising campaign and monitoring sales performance.
 • Develop the understanding of consumer insight and transform to be unique product concept and positioning to approach target consumer.
 • Monitor, analyze, and evaluate domestic market trend, consumer behavior and competitor activity to identify market opportunities for the products.
 • Monitor, analyze, and evaluate product performance and consumer insight to generate new product concepts, identify product features that need to be changed to meet consumer needs and liaise with other parties both within and outside company to implement these changes.
 • Monitor sales volume, market share, revenues and cost against budget and adapt plans to improve the sales performance of the product.
 • Manage P&L to deliver the most efficient result and evaluate its outcome.
 • Liaise with advertising agency to design and develop communication campaigns and ensure that they are well executed and deliver results as desired.

 

Qualifications:

 • Degree in Marketing, Business Administration, Communication, and other related fields.
 • At least 3 years of experience of brand management for Assistant Manager, and at least 5 years for Product Manager in FMCG companies.
 • Food & beverage category is desirable.
 • Strong analytical, project management skills, and possess strategic thinking.
 • Active, energetic, result driven, easily to adapt with changes, creative, and good interpersonal skill.

 

Interested candidate can send resume to: sathitj@mitrphol.com

Only shortlisted candidates will be contacted.

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

Digital Marketing Manager

สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)

05-06-2020

Logo

Scope:

 • Develop and manage digital marketing strategy and on-line marketing campaigns.
 • Synchronize with off-line marketing team to formulate on-line communications and media plan.
 • Create strategies to build awareness and reach out to target customers.
 • Responsible for planning and budgetary control of all digital marketing.
 • Responsible for sales in e-commerce/ on-line retailer channel.
 • Review new technologies and keep the company at the forefront of developments in digital marketing. ​
 • Devise strategies to drive online traffic to the company website and social media.
 • Track conversion rates and make improvements to social media.

 

Qualification:

 • At least 10 years of working experience in digital marketing and e-commerce roles.
 • Experience in consumer product, retail, or other dynamic industries would be a plus.
 • Proven track records in planning, running, managing large projects and campaigns with various internal and external stakeholders.
 • Good knowledge of digital tools such as google analytics, SEO, SEM, Facebook Platform, LINE AO.

 

Interested candidates can send CV to: sathitj@mitrphol.com

Only shortlisted candidates will be notified.

สนใจสมัครตำแหน่งนี้