การจัดการคุณภาพอากาศ

 

     กลุ่มมิตรผลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการคุณภาพอากาศที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากในกระบวนการผลิตอาจก่อให้เกิดมลสารทางอากาศ โดยเฉพาะการฟุ้งกระจายของฝุ่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพนักงานและชุมชนโดยรอบ ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมุ่งมั่นในการจัดทำมาตรการต่างๆ และดำเนินโครงการจัดการคุณภาพอากาศทั้งภายใน และบริเวณโดยรอบโรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพอากาศเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด รวมทั้งได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอากาศของบริษัทให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทมีมาตรการควบคุมการปล่อยมลสารออกสู่บรรยากาศ และโครงการป้องกันมลสารทางอากาศ ดังนี้

 

มาตรการป้องกันมลสารทางอากาศของกลุ่มมิตรผล

 

 

 

การควบคุมฝุ่นจากบริเวณจัดเก็บชานอ้อย เช่น สเปรย์น้ำเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของชานอ้อย และติดตั้งที่ครอบสะพานลำเลียงชานอ้อย

 

โครงการศึกษาการประเมินผลกระทบด้านมลภาวะทางด้านอากาศ ด้วยการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD

 

     บริษัท พาเนล พลัส จำกัด ได้นำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD มาประยุกต์ใช้เพื่อประเมินการแพร่กระจายมลสารทางอากาศ โดยใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา และผลตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องมาวิเคราะห์ ซึ่งจากการทำโครงการนี้ทำให้บริษัทสามารถคาดการณ์ความเข้มข้น และรูปแบบการแพร่กระจายของมลสารทางอากาศ รวมทั้งทราบตำแหน่งหรือโอกาสที่เกิดความเข้มข้นสูงในช่วงเวลาต่างๆ ส่งผลให้บริษัทสามารถวางแผนควบคุมอัตราการระบายมลสารทางปล่อง สามารถจัดทำมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการระบายมลสารทางอากาศในช่วงเวลาที่ลมเปลี่ยนทิศทางได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถวางแผนการทำมวลชนสัมพันธ์ และการลงพื้นที่สำรวจผลกระทบแบบเชิงรุกเพื่อนำผลสำรวจมาควบคุมการปล่อยมลสารจากโรงงานได้อีกด้วย

 

     
 
     
การอบรมหลักสูตรแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD

 

          นอกจากบริษัทจะควบคุมและป้องกันมลสารทางอากาศที่เกิดจากโรงงานแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารจัดการมลสารทางอากาศที่เกิดระหว่างการขนส่งอ้อยอีกด้วย โดยการขนส่งอ้อยอาจพบปัญหาการร่วงหล่นของอ้อยตามถนน และการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากรถบรรทุกอ้อย รวมทั้งอาจก่อให้เกิดการจราจรติดขัดในพื้นที่ใกล้บริเวณโรงงาน กลุ่มมิตรผลจึงมีการกำหนดมาตรการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบจากการขนส่งอ้อย ดังนี้