การพัฒนาคู่ค้า


กลุ่มมิตรผลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคู่ค้า เพราะเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในห่วงโซ่มูลค่า โดยเป็นต้นน้ำของการดำเนินธุรกิจ เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม  โดยหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และปฏิบัติตาม  พันธสัญญา รวมถึงข้อตกลงที่มีต่อกันเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ ตามแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาคู่ค้าอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความตั้งใจดังกล่าวบรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผล 

 

กลุ่มมิตรผลได้จัดทำ “จรรยาบรรณ คู่ค้ามิตรผล” ขึ้น เพื่อสนับสนุนและเป็นแนวทางผลักดันให้คู่ค้ามีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับทิศทางและวัฒนธรรมของมิตรผล โดยมุ่งหวังความร่วมมือจากคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การดูแลอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้คู่ค้ามีนโยบายคู่ค้าอย่างยั่งยืนของตนเอง

 

นอกจากนั้นกลุ่มมิตรผลได้มีการพัฒนาคู่ค้าที่สำคัญ คือ กลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย นำมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลเพื่อความยั่งยืน บองซูโคร (Bonsucro) รวมทั้งการพัฒนาชาวสวนยางพาราให้มีความรู้ในการผลิต และนำมาตรฐานการรับรองการจัดการสวนป่า Forest Stewardship Council หรือ FSC นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคู่ค้าด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต การขนส่งให้มีประสิทธิภาพ เพื่อบูรณาการการจัดการห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืน   สำหรับด้านการตรวจสอบและการประเมินคู่ค้า  มีดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อดูผลการดำเนินงานของคู่ค้า มีการประเมินผลและให้เกรดคู่ค้าเพื่อจัดอันดับในรายชื่อคู่ค้าที่ผ่านการรับรอง (Approved Vendor List หรือ AVL) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มมิตรผล Mitr Phol Procurement System (MPS-on web) ซึ่งจะมีเกณฑ์การประเมินหลายมิติ และมีน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์แตกต่าง เช่น คุณภาพสินค้าและ การให้บริการ การจัดส่งและการส่งมอบสินค้า มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น  มีการเข้าตรวจประเมินในสถานประกอบการของคู่ค้า (Supplier Audit) ที่ผลิตสินค้าที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหาร (Food Contact) เช่น บรรจุภัณฑ์ และสารเคมีในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังมีการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าด้วยการจัดสัมมนาคู่ค้าประจำปี มีการนัดประชุมหารือกับคู่ค้าที่มีศักยภาพ เพื่อจัดทำสัญญารายปีกับกลุ่มมิตรผล สำหรับการดำเนินงานของกลุ่มมิตรผลที่มีต่อคู่ค้า เราเชื่อว่าจะช่วยให้คู่ค้าเกิดการพัฒนาและเติบโตเคียงข้างร่วมสร้างความยั่งยืนไปด้วยกัน 

 

การดำเนินงานด้านคู่ค้า 


เพื่อการบริหารจัดการด้านคู่ค้าที่ดี กลุ่มมิตรผลได้จำแนกคู่ค้าออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คู่ค้าส่วนกลาง และคู่ค้าวัตถุดิบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 


 

การบริหารจัดการคู่ค้าหลัก (Critical Suppliers)


กลุ่มมิตรผลได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคู่ค้า เพื่อช่วยลดความเสี่ยง สร้างความมั่นคงให้กับการดำเนินงานขององค์กร และพัฒนาการดำเนินงานด้านคู่ค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยมีคู่ค้าหลักที่สำคัญตามเกณฑ์ ดังนี้

 


 
โดยเราได้มีการบริหารจัดการคู่ค้าหลัก ซึ่งเป็นคู่ค้าที่ผลิตสินค้าพิเศษที่มีผลต่อธุรกิจหรือกระบวนการผลิตโดยตรง  ดังนั้นหากมีการสั่งซื้อสินค้ากลุ่มนี้กับผู้ขายรายใหม่  ก่อนขึ้นทะเบียนผู้ขายเจ้าหน้าที่จัดซื้อต้องแจ้งรายชื่อผู้ขายรายใหม่กับทีมบริหารคู่ค้า  จากนั้นทีมบริหารคู่ค้าจะพิจารณา ซึ่งอาจประเมินผู้ขายโดยการตรวจเยี่ยม (Site Visit) ร่วมกับจัดซื้อ หรือทำแบบสอบถามเพื่อประเมินคู่ค้า ในกรณีที่ผู้ขายมีระบบมาตรฐานรับรองด้านคุณภาพครบถ้วนตามเกณฑ์การยอมรับของฝ่ายประกันคุณภาพ อนุโลมให้ใช้สำเนาระบบ ISO9001, ISO14001, ISO22000, FSSC22000, OHSAS18001, GMP, HALAL, HACCP ได้  หากผู้ขายรายใหม่นี้ผ่านเกณฑ์ยอมรับแล้ว จึงดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ขายและออกใบสั่งซื้อต่อไป และทุกครั้งที่มีการส่งมอบสินค้าที่โรงงาน แผนกควบคุมคุณภาพจะต้องดำเนินการสุ่มตรวจทุก Lot. ของสินค้าที่ส่งมอบแต่ละเที่ยว โดยบันทึกและอนุมัติผลการตรวจรับโดยระบบ MPS หากพบว่าคู่ค้าปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ ต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไข
นอกจากนี้ฝ่ายจัดซื้อและทีมบริหารคู่ค้าจะมีการประเมินคู่ค้ากลุ่มนี้ โดยการตรวจเยี่ยมที่บริษัท หรือ การส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินคู่ค้าร่วมกันทุกปี จากนั้นระบบงานจัดซื้อจะตัดเกรดผู้ขายประจำปีและจัดทำบัญชีผู้ขายที่ยอมรับ เพื่อลดความเสี่ยงในการสั่งซื้อสินค้าที่จะเกิดอันตรายในผลิตภัณฑ์สุดท้ายจากผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ