ลูกค้าและผู้บริโภค

 

     ลูกค้าและผู้บริโภค เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะองค์กรจะเติบโตหรือยั่งยืนได้นั้น ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคได้ กลุ่มมิตรผลจึงมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีมีคุณภาพ ด้วยการใส่ใจคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมคำนึงถึงสุขลักษณะและความปลอดภัยในสินค้า บริษัทได้นำระบบบริหารคุณภาพ และมาตรฐานสากล มาควบคุมตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังมีระบบสอบกลับผลิตภัณฑ์ บริการ และการตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งสร้างความมั่นใจของลูกค้า และผู้บริโภค ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อสร้างความพอใจสูงสุด 

 

 

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมิตรผล

 

     จากจุดเริ่มต้นในฐานะผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันกลุ่มมิตรผลไม่ได้มีแค่ธุรกิจน้ำตาล แต่ยังเติบโตและก้าวไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการขยายธุรกิจต่อเนื่องทั้งธุรกิจพลังงาน ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ธุรกิจปุ๋ย ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า ตลอดทั้งธุรกิจอื่นๆ ด้วยการนำนวัตกรรมมาพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า และผู้บริโภคทุกกลุ่ม ผ่านการสร้างคุณค่า สร้างอนาคตที่ยั่งยืน

 

     ปัจจุบันกลุ่มมิตรผล มีผลิตภัณฑ์มากมายหลายชนิดด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้มีการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว พร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลที่สำคัญให้แก่ผู้บริโภครับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น online หรือ offline เพื่อแสดงถึงความใส่ใจต่อผู้บริโภค และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง เช่น รายละเอียดกระบวนการผลิต ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการผลิตต่างๆ ฯลฯ

    

     คลิกเพื่อดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์น้ำตาล

 

    คลิกเพื่อดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้

 

    คลิกเพื่อดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์กากน้ำตาล

 

    คลิกเพื่อดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ปุ๋ย

 

 

การดูแลคุณภาพของสินค้า

 

     กลุ่มมิตรผลใส่ใจดูแลความปลอดภัย และสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค โดยเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบ ด้วยการจัดทำแนวทางการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร โดยไม่ส่งเสริมการใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งได้แก่ พาราควอตไดออกไรด์ คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสท ในการปลูกอ้อย ทำให้ไม่มีสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกค้า และผู้บริโภค นอกจากนั้นยังช่วยทำให้ชาวไร่อ้อยปลอดภัย และมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย

 

     คลิกเพื่อดูรายละเอียดแนวทางการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร

 
 

     นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีนโยบายในการห้ามใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม (Non-Genetically Modified Organism: Non-GMOs) เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาล เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของมิตรผล จะไม่มีการใช้วัตถุดิบที่ดัดแปลงทางพันธุกรรม   โดยได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อสื่อสารไปยังผู้บริโภคให้รับทราบและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมิตรผล

 

     คลิกเพื่อดูนโยบายในการห้ามใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม (Non-Genetically Modified Organism:Non-GMOs) 

 

     นอกเหนือกระบวนการผลิตแล้ว บริษัทส่งเสริมให้มีการบริโภคอย่างยั่งยืน ควบคู่กับคำนึงความสุขภาพ และโภชนาการของลูกค้า และผู้บริโภค ด้วยการให้ความรู้ในการบริโภคน้ำตาลอย่างเหมาะสม มีการสื่อสารให้ความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคน้ำตาล ทั้งในด้านประโยชน์ และความแตกต่างของน้ำตาลแต่ละประเภท รวมไปถึงแนวทางการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง  ผสานการจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ มิตรผล ไลท์ ชูการ์ เทรนด์ใหม่ของการเติมความหวานสำหรับผู้รัก และใส่ใจสุขภาพ ใช้น้ำตาลทรายและสารให้ความหวาน ให้รสชาติอร่อยเต็มที่ แต่แคลอรีลดลง 50% และสามารถปรุงอาหารได้ทุกเมนูทั้งร้อน และเย็น เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาสารให้ความหวานทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ

 
 
 

    คลิกเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า 

 

 

การดูแลลูกค้าและผู้บริโภค

 

     กลุ่มมิตรผลมุ่งเน้นการบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยได้จัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น การเข้าพบลูกค้า การเข้าร่วมออกบูธในงานที่เกี่ยวข้อง การทำเวิร์คช้อป รวมทั้งติดตาม ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนให้กลุ่มมิตรผล ลูกค้า และผู้บริโภค เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

 
 

     กลุ่มมิตรผล มีช่องทางการสื่อสารการตลาดกับลูกค้าและผู้บริโภคให้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วย  Line: @MitrPholSugar เป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถรับข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งสามารถสั่งสินค้าผ่านไลน์ เพราะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลในโลกปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนให้ทัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคให้รวดเร็ว  รวมทั้งช่องทางดังกล่าวยังใช้ในการติดต่อสอบถาม หรือให้คำแนะนำในผลิตภัณฑ์ อีกด้วย สำหรับปีนี้ กลุ่มมิตรผล ไม่มีข้อร้องเรียนหรือการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือการสื่อสารทางการตลาด