กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความชื่นใจ


บริษัท มิตรชื่นใจ จำกัด วิสาหกิจเพื่อสังคม จึงมีบทบาทในการต่อยอดแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพด้านเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมากขึ้นอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตของชุมชน สู่กระบวนการทางการตลาดไปยังลูกค้าคนเมืองโดยมีการวางแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับศักยภาพแต่ละชุมชน เริ่มตั้งแต่การสำรวจความต้องการของตลาด การนำองค์ความรู้มาพัฒนาศักยภาพของชุมชน การทำงานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านคุณภาพและดีไซน์ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองและยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นตรงใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึงการเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และหาช่องทางจัดจำหน่ายสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง โดยนำกำไรส่วนหนึ่งกลับมาใช้เป็นทุนในการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ด้วยตนเองต่อไป