ทุนการศึกษา
สร้างคุณค่า สร้างโอกาส สร้างอนาคต


อิสระ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล


ด้วยวิสัยทัศน์ของครอบครัว ว่องกุศลกิจ ผู้ก่อตั้งกลุ่มมิตรผล ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยมีความเชื่อว่า

" หากบุคคลากรของประเทศ มีการศึกษาที่ดี มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ เคารพสิทธิ ประเทศนั้น
จะมีความสงบมีความเจริญรุ่งเรือง เพราะความรู้จะทำให้ประเทศเจริญเติบโต เจริญก้าวหน้าได้ "

ดังนั้น กลุ่มมิตรผล จึงได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุคคลากรต่างๆ ทั้งบุตรหลานพนักงาน บุตรหลานเกษตรกร
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป


ทุนประเภทต่างๆ ของมิตรผล

สร้างคุณค่า สร้างโอกาส สร้างอนาคต

ทุนบุตรหลานพนักงาน

มีสิทธิ์ได้รับทุน
บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี

ระยะเวลาการให้ทุน
พิจารณาเป็นรายปี โดยแบ่งเป็นระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี 

หลักการพิจารณา
พิจารณาผลการเรียนและความประพฤติ
จากคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาทุนของกลุ่มมิตรผล
 

ทุนบุตรเกษตรกร

ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป และเป็นบุตรหลานของเกษตรกร 

ระยะเวลาการให้ทุน
4 ปี โดยศึกษาที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

หลักการพิจารณา
ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาทุนของกลุ่มมิตรผล

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี Career Camp

ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกษตร และบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

ระยะเวลาการให้ทุน
2 ปี (ชั้นปีที่ 3-4)

หลักการพิจารณา
ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วม Career Camp และผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาทุนของกลุ่มมิตรผล
 

ทุนโครงการโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา กลุ่มมิตรผล

ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ระดับ ปวช. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

ระยะเวลาการให้ทุน
2 ปี (ระดับ ปวส.) ใน 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

หลักการพิจารณา
ผลการเรียนดี ความประพฤติดี ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
จากคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาทุนของกลุ่มมิตรผล
 

ทุนสำหรับบุคคลภายนอก

กลุ่มมิตรผลให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ ในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับใน 10 อันดับแรกของโลก
(หรือตามความเห็นชอบของผู้ให้ทุน) โดยแบ่งเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้
• ด้าน Mechatronics
• ด้าน Agronomics            
• ด้าน Water Resources Engineering 
• ด้าน Sugar Technology            
• ด้าน Energy            
• ด้าน Logistics

ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
• จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ให้ทุนกำหนด
• อายุตัวไม่ควรเกินกว่า 35 ปี (ณ วันที่สมัคร)
• มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย 
• ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท และมีคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นพนักงานตามระเบียบข้อบังคับผู้ให้ทุน
• ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาที่ผู้ให้ทุนกำหนด


รายละเอียดของทุนการศึกษา
1. ค่าสมัครสอบ, ค่าลงทะเบียน, ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมในการศึกษา
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษา 
3. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง และวีซ่า
4. ค่าสมัครสอบ TOEFL, IELTS, GMAT
5. ค่าตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง
6. ตั๋วเครื่องบินเดินทาง (ไป – กลับ) Economy Class
7. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ