เป้าหมายและกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน


ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี กลุ่มมิตรผลมุ่งสร้างความยั่งยืนเคียงคู่วิถีคนไทย พัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย จนเป็นผู้ผลิตน้ำตาลอันดับ 1 ของประเทศและอันดับที่ 2 ของโลก โดยมีการดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ ทั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย โดยมีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการสอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาต่อยอดสู่ธุรกิจชีวภาพ (Bio-based Business)  รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ควบคู่กับการพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)