การบริหารจัดการน้ำ

 

     เพราะน้ำถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันความผันผวนของสภาพภูมิอากาศทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อปริมาณน้ำที่ใช้ในการทำเกษตรกรรม และกระบวนการผลิต และอาจจะกระทบต่อการแย่งน้ำระหว่างธุรกิจและชุมชน กลุ่มมิตรผลจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการน้ำ และได้มีการตั้งคณะกรรมการจัดการน้ำเพื่อติดตามสถานการณ์ และบริหารการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพในทุกพื้นที่ที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจทุกปี โดยใช้แผนที่ความเสี่ยงด้านน้ำ ซึ่งจัดทำโดยองค์กร AQUEDUCT Water Risk Atlas และข้อมูลสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทาน มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายน้ำที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นต้น และหน่วยงานปกครองในพื้นที่ รวมทั้งตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ดำเนินการ เพื่อหารือแนวทางการจัดการน้ำร่วมกัน ให้เพียงพอกับความต้องการในการดำเนินธุรกิจ และความต้องการของชุมชน

 

     กลุ่มมิตรผลมีการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
 

     นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลยังได้ส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการ และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพต่อชาวไร่ด้วยเช่นกัน โดยเราได้ส่งเสริมระบบชลประทานในพื้นที่การเพาะปลูกอ้อยด้วยวิธีการต่างๆ ตั้งแต่การสร้างแหล่งน้ำที่เหมาะสมกับพื้นที่ไว้ใช้ในการทำการเกษตร รวมถึงให้ความรู้ กับชาวไร่ถึงระบบชลประทานแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ เช่น การใช้ระบบน้ำหยด ระบบน้ำพุ่ง

 

     โดยกลุ่มมิตรผลได้มีการสนับสนุนงบประมาณ 170 ล้านบาทต่อปี เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการดำเนินงานดังนี้

 

1. การขุดสระขนาด 1,500 ลูกบาศก์เมตร

 

2. การเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

 

3. การขุดลอกเพิ่มความจุแหล่งน้ำธรรมชาติ/ฝายชุมชน

 

4. การต่อยอดระบบท่อส่งน้ำจากภาครัฐ

 

5. การส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์

 
 
การขุดสระให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย
 
 
 
การจัดการน้ำในไร่อ้อยโดยใช้น้ำพุ่ง
 
 
 
การจัดการน้ำในไร่อ้อยโดยใช้น้ำหยด
 
การให้น้ำในไร่อ้อยด้วย Center Pivot
 
 
การจัดการน้ำด้วยการเจาะบาดาล