การดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำคัญในปี 2558


 

การดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำคัญในปี 2558
บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงานกว่า 60 ปี บริษัทฯ เน้นการบริหารธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร และระบบงานที่ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งสร้างสรรค์ความเป็น “องค์กรแห่งความสุข”ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการให้ความใส่ใจต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนชาวไร่และพนักงานส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดจนกำหนดวิธีการจัดการและการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ริเริ่มนำมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรแบบยั่งยืนหนึ่งที่สำคัญในอุตสาหกรรมอ้อย คือ มาตรฐานBONSUCRO (Better Sugar Cane Initiative) ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มนักวิชาการ ชาวไร่อ้อย และภาคเอกชนเพื่อเป็นมาตรฐานการผลิตอ้อยที่บูรณาการเรื่องความยั่งยืนทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการปฏิบัติดำเนินงานเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบที่ดิน ระยะก่อนปลูกอ้อย ช่วงเริ่มปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิต ในปัจจุบันบริษัทฯ ริเริ่มปรับปรุงการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน BONSUCRO ในเขตพื้นที่ไร่ของบริษัทฯ เป็นจำนวนกว่า 10,000 ไร่ และคาดว่าจะสามารถผลิตน้ำตาลได้ 10,000 ตัน โดยแผนการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถนำมาตรฐานดังกล่าวมาปรับใช้ในการผลิตอ้อยเป็นจำนวนกว่า 169,662 ไร่


กลุ่มมิตรผลคว้ารางวัล “BONSUCRO SUSTAINABILITY AWARD 2015
กลุ่มมิตรผลคว้ารางวัล “BONSUCRO SUSTAINABILITY AWARD 2015” ในงาน Bonsucro Annual Dinner & Bonsucro Awards Ceremony ณ ประเทศบราซิลจากผลงานโครงการรณรงค์ลดการเผาอ้อย และการส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อยนำระบบ“มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการไร่อ้อย จากผลผลิตในทำไร่แบบดั้งเดิมอ้อยเฉลี่ยของประเทศ 10.88 ตัน/ไร่ เมื่อนำระบบฯ มาปรับใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตได้เป็น 20 ตัน/ไร่


โดยรางวัลดังกล่าวผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนอาทิ ประธานกรรมการและกรรมการ Bonsucro โรงงานน้ำตาล ตัวแทนเกษตรกรชาวไร่ องค์กรอิสระทางสังคมตัวแทนผู้ประกอบการ อาทิ Pepsi ,CocaCola ,Nestle เป็นต้น