นโยบายด้านภาษีของกลุ่มมิตรผล


     กลุ่มมิตรผลให้คำมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภาษีและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนที่กลุ่มมิตรผลเข้าไปดำเนินธุรกิจ เพราะกลุ่มมิตรผลตระหนักดีว่าการดำเนินการด้านภาษีที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจ สร้างความเจริญเติบโตและพัฒนาประเทศ ดังนั้นกลุ่มมิตรผลพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่กลุ่มมิตรผลดำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ นอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางสำหรับเสนอแนะ หรือร้องเรียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษีผ่านช่องทางการร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่บริษัทกำหนดไว้

 

     กลุ่มมิตรผลดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากกว่า 65% ของธุรกิจทั้งหมด กลุ่มมิตรผลไม่มีนโยบายในการโอนผลกำไรไปยังบริษัทในต่างประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในประเทศในอัตราที่สูงหรือไปยังบริษัทที่อยู่ประเทศที่มีการยกเว้นภาษีเป็นระยะเวลาหนึ่งหรือไปยังบริษัทที่อยู่ในประเทศที่ปลอดภาษี (tax heaven) โดยกลุ่มมิตรผลได้กำหนดนโยบายด้านภาษีด้วยหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆของกลุ่มมิตรผลรวมถึงผู้บริโภค นักลงทุน รัฐบาล และชุมชนในประเทศที่กลุ่มมิตรผลดำเนินธุรกิจซึ่งทุกบริษัทในกลุ่มมิตรผลจะยึดถือและปฏิบัติ

 

     ธุรกิจของกลุ่มมิตรผลมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลในประเทศที่กลุ่มมิตรผลดำเนินธุรกิจอยู่ไม่ใช่แค่ภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร เป็นต้น

 

     เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กลุ่มมิตรผลจึงกำหนดนโยบายด้านภาษีที่ประกอบด้วย

 

1.  การวางแผนและแนวทางปฏิบัติทางด้านภาษี

 

     การจัดโครงสร้างภาษีของกลุ่มมิตรผลต้องขึ้นอยู่กับเหตุผลทางการค้า กลุ่มมิตรผลปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแห่งราชอาณาจักรไทย กลุ่มมิตรผลหลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉล โครงสร้างภาษีที่ผิดปกติหรือสร้างความซับซ้อนซึ่งจะส่งผลให้ผลกำไรย้ายไปยังแหล่งหลบภาษีอากรเพื่อประโยชน์ทางภาษีหรือเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี

 

     กลุ่มมิตรผลตระหนักถึงความเสี่ยงด้านภาษีจากการลงทุนในประเทศที่ปลอดภาษี (tax heaven) ซึ่งอาจส่งผลต่อชื่อเสียงของบริษัทสำหรับองค์กรที่ไม่มีการดำเนินการ เช่น บริษัทโฮลดิ้ง และกองทุนด้านการลงทุน บริษัทหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยง โดยพิจารณามาตรการป้องกันการวางแผนทางภาษีที่มีผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายกำไรเพื่อไปเสียภาษีในประเทศที่ภาระภาษีต่ำกว่า (Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 5: Harmful Tax Practices) 

 

     กลุ่มมิตรผลใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามโครงสร้างภาษีที่ถูกต้อง ซึ่งอาจครอบคลุมถึงมาตรการยกเว้นภาษีในบางช่วงเวลาตามนโยบายภาษีของประเทศที่สอดคล้องกับธุรกิจและวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกลุ่มมิตรผล

 

 

2. โครงสร้างและพนักงาน

 

     กลุ่มมิตรผลมีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษีประจำอยู่ในแผนกบัญชีการเงินของทุกบริษัทในกลุ่มมิตรผลเพื่อให้คำแนะนำประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรเป็นไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภาษีและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กลุ่มมิตรผลจัดให้มีการอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง นอกเหนือจากนี้บริษัทมีหน่วยงานบัญชีภาษีอากร มีหน้าที่ในการติดตามนโยบายหรือกฎหมายภาษีอากรที่จะออกใหม่ และพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น แจ้งให้ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบของบริษัททราบทุกครั้ง และเตรียมความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ได้ถูกต้อง

 

3. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ

 

     กลุ่มมิตรผลเคารพสิทธิของรัฐบาลในการกำหนดโครงสร้างภาษี อัตราภาษี และกลไกการจัดเก็บภาษีสำหรับประเทศนั้นๆ กลุ่มมิตรผลมีการติดต่อกับหน่วยงานกำกับดูแลภาษีอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันให้มีความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

 

4. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี

 

     ความเสี่ยงด้านภาษีของกลุ่มมิตรผลเป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการและการตรวจสอบภายในขององค์กร โดยกลุ่มมิตรผลมีการติดตามประเมินผลผ่านตัวชี้วัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  นอกจากนี้กลุ่มมิตรผลจะมีการพิจารณาและระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อให้ความเสี่ยงสามารถควบคุมได้ ทั้งนี้การปฏิบัติการทางด้านภาษีจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กลุ่มมิตรผลยังมีการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขและพิจารณาถึงผลกระทบทางภาษีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีหรือแนวทางปฏิบัติของรัฐบาล

 

5. การกำหนดราคาโอน

 

     กลุ่มมิตรผลมีการกำหนดราคาโอนในการทำธุรกรรมซื้อขายหรือบริการระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่มอย่างเหมาะสมเป็นไปตามราคาตลาดปกติโดยทั่วไป กลุ่มมิตรผลกำลังพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายการกำหนดราคาการโอนกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของประเทศนั้น ๆ

 

6. การกำกับดูแล

 

     รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงินและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายด้านภาษีของกลุ่มมิตรผล โดยร่วมกับที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อให้มั่นใจว่า เราปฏิบัติงานและดำเนินการด้านภาษีสอดคล้องกับกฎหมายอย่างถูกต้อง

 

7. ความโปร่งใสด้านภาษี

 

     การสื่อสารด้านภาษีระหว่างเรากับรัฐบาลอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทั้งหมด ความชัดเจนและโปร่งใสของนโยบายภาษีของเราได้รับการเปิดเผยในด้านสาธารณะ พร้อมด้วยรายงานภาษีภูมิภาคของกลุ่มมิตรผล ความเป็นเลิศในการกำกับดูแลด้านภาษี ความรับผิดชอบด้านภาษี และความโปร่งใสในการสร้างความเชื่อถือกับสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย