การบริหารจัดการพนักงาน

 

     กลุ่มมิตรผลตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร จึงได้มีการกำหนดกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มผลิตภาพพนักงาน การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานสู่ระดับสากล รวมทั้งการยกระดับมาตรฐาน และการบริหารในงานทรัพยากรบุคคล   

 

     สำหรับการบริหารจัดการพนักงาน กลุ่มมิตรผลได้กำหนดนโยบายด้านความหลากหลาย (Diversity) ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในสถานที่ทำงาน โดยไม่มีการแบ่งแยก รวมทั้งยอมรับความหลากหลายของเพศ เชื้อชาติ และสัญชาติ ยอมรับความแตกต่างทั้งด้านค่านิยม และวัฒนธรรม รวมถึงคนทุพพลภาพ ให้ความเสมอภาคตลอดจกระบวนการสรรหา การจ้างงาน และการแต่งตั้ง พร้อมกับการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาพนักงาน และการดูแลพนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนต่อความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 

คลิกเพื่อดูนโยบายด้านความหลากหลาย 

 

 
 

     กลุ่มมิตรผลมีส่วนช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน ด้วยการจ้างงาน โดยเปิดรับบุคลากรจากท้องถิ่นเข้าทำงานในพื้นที่ของโรงงานแต่ละแห่งตั้งอยู่ ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน  และยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน โดยจ่ายผลตอบแทนให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้บริษัทยังเล็งเห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม และมอบโอกาสให้ผู้พิการในชุมชนได้มีงานทำ จึงได้จ้างงานผู้พิการให้ทำงานในโรงงาน และจ้างผู้พิการในชุมชนผ่านโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงผู้พิการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการได้ทำงานในสถานที่ใกล้บ้าน สร้างรายได้ของผู้พิการในชุมชนให้สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นชมรมผู้พิการเพื่อขยายผล สร้างอาชีพให้ผู้พิการคนอื่นๆ ในตำบล โดยการจ้างงานดังกล่าวเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้พิการ สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

 
 

 

การดูแลพนักงาน

 

     กลุ่มมิตรผลมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิดความสมดุลในการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตส่วนตัว บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการ ซึ่งมีพนักงานที่เป็นตัวแทนมาจากการเลือกตั้ง ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของพนักงานให้บริษัทได้รับทราบ รวมทั้งทำหน้าที่ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบ ดูแลการจัดสวัสดิการของบริษัท ซึ่งมีการจัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายกำหนดให้แก่พนักงานทุกคนอย่างไม่เลือกปฏิบัติ

 

     สำหรับพนักงานเกษียณอายุ ทางบริษัทได้เตรียมความพร้อมก่อนพนักงานจะเกษียณอายุในการพัฒนาความรู้ทางด้านการเงิน โดยมีจัดอบรมวางแผนการเงินก่อนการเกษียณอายุ เพื่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีสุข รวมทั้งบริษัทได้มีเงินชดเชยตามกฎหมายให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ และมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหลังเกษียณอายุต่อเนื่องอีก 2 ปี นับจากวันที่เกษียณ

 

    นอกจากนี้กลุ่มมิตรผลยังได้มีโครงการหรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรม Wellness Day ซึ่งเป็นรูปแบบการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรต่างๆ ที่ทางบริษัทได้เชิญมา เพื่อสร้างความสุขแบบสมดุลทั้งเรื่องส่วนตัว และเรื่องงาน รวมทั้งแนวทางการใช้ชีวิตเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพดีผ่านการดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอก นอกจากนั้นยังได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายหลังเลิกงาน และสร้างเสริมสุขภาพที่ดีผ่านกิจกรรม เช่น ซุมบ้าแดนส์ (Zumba Dance) การเต้นที่ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายแบบแอโรบิคสไตล์ละติน และกิจกรรมไพล็อกซิ่งแดนส์ (Piloxing dance) เป็นการเต้นผสมผสานระหว่างพีลาทีส และการต่อยมวยเข้าไว้ด้วยกัน

 

 
     

กิจกรรม Wellness Day ชวนพนักงานเพ้นท์ถุงผ้าไว้ใช้

 

พนักงานมีความสุข และได้ผ่อนคลายหลังเลิกงาน ด้วยการออกกำลังกาย

 

     ทางด้านโรงงานเน้นการสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน ด้วยการใช้เครื่องมือความสุข 8 ประการ ประกอบด้วย การเป็นผู้มีสุขภาพดี (Happy Body) การเป็นผู้รักการเรียนรู้และเป็นมืออาชีพในงานของตนเอง (Happy Brain) การเป็นผู้ที่รักและดูแลครอบครัวตนเองได้ (Happy Family) การเป็นผู้ที่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น (Happy Heart) การเป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money) การเป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) การเป็นผู้ที่รัก ดูแลองค์กรและสังคมของตนเอง (Happy Society)  การเป็นผู้มีคุณธรรมและความกตัญญู (Happy Soul) เป็นแนวคิดที่ช่วยส่งเสริมความสุขทั้งทางกาย และจิตใจให้พนักงาน เช่น การสร้างรายได้เสริมให้พนักงาน ผ่านกิจกรรมปลูกผักสวนครัว  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อพนักงาน ด้วยการจัดกิจกรรมใส่บาตรทำบุญในวันเกิด การจัดกิจกรรมวันครอบครัว กิจกรรมวันเด็ก เป็นต้น โดยกลุ่มมิตรผลนั้นจะมีการทบทวนกิจกรรม และสวัสดิการสำหรับพนักงานเป็นประจำ เพื่อที่จะสามารถดูแลพนักงานได้เป็นอย่างดี และตรงกับความต้องการของพนักงานสูงสุด

 

 
มอบของขวัญวันเกิดให้พนักงาน   กิจกรรมใส่บาตรทำบุญวันเกิด