สังคมและชุมชน

 

     เพราะเราเชื่อว่าความสำเร็จของธุรกิจไม่สามารถเกิดขึ้นด้วยการทำงานเพียงลำพัง การเติบโตที่ยั่งยืนของกลุ่มมิตรผลเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ตามแนวทาง “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” โดยกลุ่มมิตรผลเล็งเห็นความสำคัญของชุมชนเพราะเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญโดยได้ดูแลชุมชนอย่างใกล้ชิดเสมอมา ทั้งด้านมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

โดยมีการดำเนินการโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการเพื่อสังคม ตลอดทั้งการดำเนินกิจการเพื่อสังคม เพื่อยกระดับให้สังคมและชุมชน ตลอดทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดีขึ้นในทุกมิติ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 

     6 ปีที่ผ่านมา กลุ่มมิตรผลดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีทีมพัฒนาชุมชนของแต่ละโรงงานเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานร่วมกับองค์กรและภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

 
 
 
     จากกิจกรรมตามแผนงานพัฒนา เกิดเป็นผลการดำเนินงานดังนี้
 
 

1. ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน

 

2. ด้านการพัฒนาระบบเกษตรชุมชนและอาหารปลอดภัย

 

3. ด้านการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน

 

 

 

กิจการเพื่อสังคม

 

     “บริษัท มิตรชื่นใจ จำกัด” เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของกลุ่มมิตรผลในการช่วยให้เกษตรกรหรือชุมชน   มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง สามารถดำเนินกิจการต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน โดยดำเนินธุรกิจอย่างคำนึงถึงการช่วยเหลือสังคมและผลตอบแทนทางธุรกิจและนำกำไรกลับสู่สังคม ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ชื่นใจ บาย มิตรผล” นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วยังได้ขยายขอบเขตธุรกิจไปสู่การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล ได้แก่ เครื่องสำอางจากน้ำตาลธรรมชาติอีกด้วย โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2565

 
 

 

     ในส่วนของการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับชุมชนนั้น “ชื่นใจ บาย มิตรผล” ทำหน้าที่เชื่อมโยงชุมชนผู้ผลิตและตลาดเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การสำรวจความต้องการของตลาด การให้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน การทำงานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านคุณภาพและการออกแบบที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตรุ่นใหม่และยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นตรงใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึงการเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และหาช่องการจัดจำหน่ายสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง

 
     คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของชื่นใจบายมิตรผล 
 

 

 

โครงการเพื่อสังคม

 

     กลุ่มมิตรผล ได้จัดตั้งฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ผ่านช่องทางต่างๆ  โดยให้ชุมชน   มีส่วนร่วมกับบริษัท ด้วยการทำสานเสวนา การประชุมไตรภาคีร่วมกับชุมชน จัดทำสำรวจ และวิเคราะห์ชุมชนรอบโรงงานเป็นประจำทุกปี เพื่อรับทราบถึงข้อมูลของชุมชน ความต้องการ และความคาดหวังของชุมชน รวมทั้งรับฟังผลกระทบของธุรกิจที่มีต่อชุมชน  และมีการทำวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment (EIA)  รวมถึงทุกกโรงงานมีกระบวนการร้องทุกข์ของชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นทางการอีกด้วย  ภายหลังจากที่ได้ข้อมูลความต้องการความคาดหวังของชุมชนมานั้น บริษัทจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดทำแผนงานดำเนินงานในการตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของชุมชน รวมทั้งหาแนวทางในการลดผลกระทบของธุรกิจที่อาจจะมีต่อชุมชน เพื่อให้ธุรกิจ และชุมชนเติบโตอยู่ร่วมกันด้วยความยั่งยืน 

 

     ในปี 2562 กลุ่มมิตรผล มีชุมชนเข้าร่วมทำการสำรวจที่ 52.60% และได้นำผลการสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของชุมชนมาวิเคราะห์ มาดำเนินงานในการจัดทำโครงการเพื่อสังคม ซึ่งจากผลสำรวจพบว่าชุมชนมีความต้องการ 3 อันดับแรก คือการสร้างรายได้ และอาชีพ รองลงมาคือ การสนับสนุนด้านการกีฬา และสุขภาพ และการสนับสนุนด้านการศึกษา หรือการสร้างโอกาสให้กับบุตรหลาน  โดยกลุ่มมิตรผลมีการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนด้านรายได้ และอาชีพ ด้านการกีฬา และสุขภาพ และด้านการศึกษาหรือสร้างโอกาสให้กับบุตรหลาน การส่งเสริมด้านความสามัคคีกันในชุมชน ผ่านโครงการดังนี้