การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 

     กลุ่มมิตรผล ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียด้วยการสื่อสารเป็นประจำอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการสื่อสารและช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความเข้าใจถึงประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ และรับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มาบูรณาการเข้ากับกระบวนการตัดสินใจ และวางแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 

     กลุ่มมิตรผลได้วิเคราะห์ทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จากนั้นทางผู้บริหารได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยในปัจจุบันกลุ่มมิตรผลมีผู้มีส่วนได้เสีย 7 กลุ่ม ได้แก่    ผู้ถือหุ้น เกษตรกร ชุมชน ลูกค้าและผู้บริโภค พนักงาน ภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคม และคู่ค้า ซึ่งเรามีกระบวนการในการมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้