สัดส่วนรายได้จากการจัดจำหน่ายจำแนกตามโซน

รายได้ (ร้อยละ)