สัดส่วนรายได้จากการขายจำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

รายได้ (ร้อยละ)
 
 

 

 

สัดส่วนรายได้จากการจัดจำหน่ายจำแนกตามโซน

รายได้ (ร้อยละ)