เกี่ยวกับชื่นใจ บาย มิตรผล


จากแนวคิดต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่กิจการเพื่อสังคมที่ยั่งยืน


จากจุดเริ่มต้นที่กลุ่มมิตรผลให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการพัฒนารูปลักษณ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนที่อยู่ในเครือข่าย “ตำบลมิตรผลร่วมพัฒนา” เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน สามารถขายผลผลิตออกนอกชุมชนได้ อันจะช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จากระยะเวลา 2 ปีที่ดำเนินงาน ได้สร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง สู่การเป็นผู้ประกอบการต่อไป การก่อตั้ง “บริษัท มิตรชื่นใจ จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ชื่นใจ บาย มิตรผล” จึงสะท้อนถึงเจตจำนงอันแน่วแน่ของกลุ่มมิตรผลที่ต้องการสร้างเสริมความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน ภายใต้ปรัชญา “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” เพื่อให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกัน

 

ชื่นใจ บาย มิตรผล