ผลิตภัณฑ์ชุมชน เครือข่ายตำบลมิตรผลร่วมพัฒนา


“ชื่นใจ บาย มิตรผล” มุ่งส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุน ให้ชุมชน มีรายได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งต่อคุณค่าภูมิปัญญาของไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างความชื่นใจให้กับทุกภาคส่วน

ชุมชนผู้ผลิต…ชื่นใจและภาคภูมิใจที่ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค ทั้งยังมีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงและรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชน ผู้ซื้อ…ชื่นใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือชุมชนให้มีรายได้และชีวิตที่มั่นคงมากขึ้น ผู้ใช้…ชื่นใจที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเปี่ยมคุณค่าภูมิปัญญาไทย และมีดีไซน์สวยงามทันสมัย

กล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมให้เติบโตก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างยั่งยืน