นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน


บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว  บริษัทฯ กำหนดให้มี “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็น หลักยึดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจ อย่างมั่นคง และยั่งยืน

คำจำกัดความ
การทุจริตและคอร์รัปชัน หมายถึง การติดสินบนในทุกรูปแบบ หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงาน กลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่นใด โดยการเสนอ การให้คำมั่น การเรียกร้อง การขอ การรับ การให้ หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน เงิน ของขวัญ บริการ หรือประโยชน์อื่นใด โดยมิชอบต่อองค์กร ตนเอง พวกพ้องหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ขอบเขตของนโยบาย
1. มีผลบังคับใช้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
2. ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ สายงาน และหน่วยงาน รวมถึงทุกกระบวนการทำงาน และการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่ง


หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแลและ สนับสนุนระบบการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ มั่นใจว่าคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการมีความตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้าน การทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งทำการสื่อสารและสร้างความเข้าใจไปยังผู้บริหารและพนักงาน การส่งเสริมให้มีการนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ตลอดจน จัดให้มีการทบทวนระบบให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันได้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี การบริหารความเสี่ยง กระบวนการ และการปฏิบัติต่างๆ รวมถึงมีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้มีความรัดกุม เหมาะสม โปร่งใส ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้มีการทบทวนและติดตามมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5. สำนักงานตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดขององค์กรเพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี การบริหารความเสี่ยง กระบวนการและการปฏิบัติต่างๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ