แนวปฏิบัติในการร้องเรียน


บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ จึงได้กำหนดให้มีแนวปฏิบัติการร้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายร่วมกันสอดส่องดูแลและให้ข้อมูล เบาะแสหรือแจ้งการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ พฤติกรรม และการกระทำต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมของบุคลากรบริษัทฯ รวมทั้งได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบที่ดี เพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคให้กับทุกฝ่าย

 

คำจำกัดความ

 

การร้องเรียน หมายถึง ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ พฤติกรรม หรือการกระทำต่างๆ ที่มีลักษณะฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ

 

ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้ที่พบเห็น สงสัย หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ พฤติกรรม หรือการกระทำต่างๆ ของบุคลากรของบริษัทฯ ที่อาจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายที่เกี่ยวข้องหรือขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

ผู้ถูกร้องเรียน หมายถึง ผู้ที่ถูกกล่าวหา ผู้กระทำ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติกรรมหรือกระทำการที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายที่เกี่ยวข้อง หรือขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

ขอบเขตการรับการร้องเรียน

 

แนวปฏิบัติการร้องเรียน จะไม่ครอบคลุมการรับการร้องเรียนที่เข้าข่ายกรณี ดังต่อไปนี้

 

1. การฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือมีคำพิพากษา หรือมีคำสั่งถึงที่สุดแล้ว

 

2. คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีมติเด็ดขาดแล้ว

 

3. คณะกรรมกรรมการตรวจสอบมีมติเด็ดขาดแล้ว

 

ขั้นตอนการร้องเรียน

 

1. แจ้งเรื่องที่ต้องการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ในแบบรายงานการร้องเรียนของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เลขที่ MP - CG - 001 โดยต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริต ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเล็งเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเองหรือผู้อื่น

 

2. ทำการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสไปยังช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบภายใต้มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

 

3. กรณีที่บริษัทฯ พบว่าการให้ข้อมูลเบาะแสหรือแจ้งการร้องเรียนดังกล่าว มีการกล่าวหาหรือให้ร้ายบุคคลอื่น โดยใช้ข้อความหรือหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นเท็จ ผู้ร้องเรียนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ

 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

 

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้มีความเกี่ยวข้องกับการร้องเรียน รวมถึงข้อมูลและหลักฐานในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงจนจบสิ้นกระบวนการ บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับไว้ ดังนี้

 

1. ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยตนเอง หากเล็งเห็นว่าจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ ต่อตนเองหรือผู้อื่น

 

2. บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของ ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

 

3. ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ หากเล็งเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัยต่อตนเองหรือผู้อื่น

 

4. ผู้ถูกร้องเรียน ต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิตามกฎหมาย กรณีพบกระทำการที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายที่เกี่ยวข้อง หรือขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้กระทำต้องได้รับการพิจารณาโทษทางกฎหมาย และทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

 

การดำเนินการเมื่อพบการร้องเรียน

กำหนดให้หน่วยงานธรรมาภิบาลเป็นผู้รับเรื่องการร้องเรียนตามขั้นตอนดำเนินการเมื่อพบ การร้องเรียนของบริษัทฯ

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน

 

1. การขอรับหรือดาวน์โหลดแบบรายงานการร้องเรียน สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

          1.1  สำหรับบุคคลทั่วไปหรือบุคลากรของบริษัทฯ

                 สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานการร้องเรียนได้ที่ www.mitrphol.com หรือ

                 สามารถขอรับแบบรายงานการร้องเรียนได้ที่หน่วยงานธรรมาภิบาล

                 E-mail Address: CG@mitrphol.com

         1.2    สำหรับบุคลากรของบริษัทฯ

                  สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานการร้องเรียนได้ที่ mymitrphol/th/main

 

2. การส่งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

          2.1    จดหมายทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่

                   หน่วยงานธรรมาภิบาล

                   บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

                    เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3  ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพ 10110

          2.2     จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) E-mail Address: CG@mitrphol.com

          2.3     แจ้งผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหรือผู้บริหารที่ท่านไว้วางใจ (สำหรับบุคลากรของบริษัทฯ เท่านั้น)

          2.4     ร้องเรียนผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมและสะดวกต่อผู้ร้องเรียน

ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียน สามารถให้ข้อมูลหรือหารือกับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหรือผู้บริหารที่ท่านไว้วางใจ เพื่อพิจารณาในเบื้องต้น ก่อนนำส่งต่อไปยังส่วนงานธรรมาภิบาล เพื่อดำเนินการต่อไป

โดยช่องทางการร้องเรียนนี้ ไม่รวมถึงการร้องเรียนเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือบริการ  โปรดติดต่อไปยังศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือผู้ประสานงานขายที่ท่านได้รับบริการ

 

3. การติดตามการพิจารณาการร้องเรียน กรณีผู้ร้องเรียนประสงค์จะติดตามผลการพิจารณาการร้องเรียน สามารถทำได้โดยระบุความประสงค์และช่องทางการติดต่อในแบบรายงานการร้องเรียนบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด